Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Контакти

(044) 295-34-68

nv.im@kubg.edu.ua

02152, Київ, бул. І. Шамо, 18/2

Положення про Навчальний відділ

1. Загальні положення

1.1. Навчальний відділ Інституту мистецтв є структурним підрозділом Університету, який діє на основі Положення про державний вищий навчальний заклад освіти, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, Статуту Університету, інших законодавчих актів і нормативних документів з питань вищої освіти і підпорядковується НМЦ кредитно-модульного навчання та моніторингу якості освіти Університету.
1.2. Навчальний відділ Інституту здійснює свою роботу у взаємодії з кафедрами Інституту, відділом кадрів, бухгалтерією, бібліотекою, іншими підрозділами Університету, а також з органами студентського самоврядування.
1.3. Загальне керівництво роботою навчального відділу здійснює заступник директора Інституту з навчально-методичної роботи.
1.4. Керівництво діяльністю навчального відділу Інституту здійснюється керівником відділу, який призначається з числа фахівців, що мають досвід організаторської та навчально-ічної роботи у вищому навчальному закладі.

 

2. Основні завдання навчального відділу
2.1. Забезпечення належного організаційно-методичного рівня навчально-виховного процесу в Університеті, здійснення заходів, спрямованих на підготовку висококваліфікованих фахівців відповідно до державних стандартів освіти, на основі сучасних досягнень іки вищої школи та новітніх навчальних технологій.

2.2. Оперативне керівництво діяльністю кафедр Інституту, та інших підрозділів щодо забезпечення виконання навчальних планів і програм, заходів, спрямованих на вдосконалення організації навчального процесу; організація та безпосередня участь у здійсненні систематичного контролю за ходом навчального процесу, а також підготовки даних і обґрунтованих пропозицій щодо поліпшення організації та проведення навчального процесу на кафедрах Інституту.
2.3. Внесення пропозицій щодо розгляду директором та Вченою радою Інституту питань, пов'язаних з організацією і проведенням навчального процесу, організація необхідних перевірок і аналізів та підготовка відповідних узагальнених матеріалів і проектів, ухвал або рекомендацій.
2.4. Підготовка пропозицій щодо організації і вдосконалення навчального процесу відповідно перспективних та оперативних планів роботи Інституту.

 

3. Функціональна діяльність навчального відділу
3.1. Складання робочих навчальних планів і програм, графіків навчального процесу, розкладів заліково-екзаменаційних сесій, державних (кваліфікаційних) екзаменів та захисту дипломних (кваліфікаційних, магістерських) робіт, контроль за їх виконанням для студентів всіх форм навчання.

3.2. Перевірка виконання навчальних планів, проведення контрольних заходів («зрізів» знань студентів, контрольних робіт, тестування) за планами і завданнями ректорату.
3.3. Аналіз успішності студентів за результатами заліково-екзаменаційних сесій та державної (кваліфікаційної) атестації випускників.
3.4. Організація самостійної навчальної роботи студентів, аналіз та узагальнення результатів контролю.
3.5. Організація роботи кафедр з підготовки до проведення кваліфікаційної атестації випускників та захист дипломних (кваліфікаційних, магістерських) робіт, надання організаційної допомоги Державним кваліфікаційним комісіям.
3.6. Комплектування і подання на затвердження складу державних (кваліфікаційних) комісій по випуску фахівців, підготовка проектів відповідних наказів.
3.7. Організація навчальної роботи зі студентами заочної форми навчання.
3.8. Контроль за станом навчально-методичної документації кафедр.
3.9. Облік виконання навантаження професорсько-викладацького складу Інституту.
3.10. Формування особових справ для обліку контингенту студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням, та на умовах контракту в тому числі студентів заочної форм навчання, підготовка матеріалів та оформлення подань до наказів про зарахування і відрахування студентів всіх форм навчання, переведення їх на інші курси та форми навчання, надання академвідпусток, призначення стипендій, заохочення і стягнення, присвоєння кваліфікацій випускникам тощо.
3.11. Підготовка статистичних звітів з питань навчального процесу, змін контингенту студентів та інших аспектів діяльності Інституту за відповідні звітні періоди.
3.12. Формування академічних груп, лекційних потоків, розподіл студентів на навчальні групи для проведення лабораторно-практичних занять.
3.13. Розподіл аудиторій для навчальних занять згідно розкладу.
3.14. Організація та контроль підготовки кафедр, інших підрозділів, що забезпечують навчально-виховний процес, до початку навчального року.
3.15. Оформлення, реєстрація та видача студентських квитків, залікових книжок та академічних довідок.
3.16. Оформлення замовлень на постачання бланків і форм документації, що виготовляється централізовано для потреб навчально-виховного процесу.
3.17. Складання розкладу навчальних занять та здійснення контролю за його виконанням. Проведення організаційно-методичної роботи щодо навчального процесу студентів заочної форми навчання.
3.18. Інформування випускників, які навчаються за державним замовленням, щодо місць розподілу відповідно наказів ГУОН м. Києва.
3.19. Виконання інших заходів, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.