Наукова робота

Науково-дослідна тема кафедри музикознавства та музичної освіти «Розвиток духовного потенціалу особистості  в неперервній мистецькій освіті». Реєстраційний номер: 0116U003993 

Керівник теми: Олексюк О.М., завідувач кафедри теорії і методики музичного мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор.

 

Виконавці теми:

Олексюк О.М. ,     -  докт. пед. н., проф., завідувач кафедри

Опанасюк О. П.    – докт. мист., проф.

Бондаренко Л.А., - к. пед. н.,  доцент кафедри

Рахманова О.К.    - викладач

Коваль А.С.           -  аспірантка

Косінська Н.Л.      -   аспірантка

 

Актуальність дослідження зумовлена глобалізацією та проникненням цифрових технологій в усі сфери соціального життя суспільства, зокрема й у мистецькій освіті

Дослідження актуального стану неперервної мистецької освіти дозволило виявити такі суперечності:

 • Недостатнє теоретичне осмислення досліджуваного феномену;
 • Вплив нових форм цифрової революції на зміст та складові професійної підготовки майбутнього фахівця;
 • Необхідність розроблення методики діагностики рівнів сформованості та розвитку духовного потенціалу особистості.

Реалізація наукової теми передбачає такі етапи наукового дослідження:

 • Проектувально-організаційний етап (2017-2018)
 • Дослідницько-експериментальний етап (2017-2018)
 • Експериментально-впроваджувальний етап (2018-2019)
 • Результативно-прогностичний етап (2019-2020)

Мета наукового дослідження – обґрунтувати теоретичні засади та розробити методику розвитку духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті відповідно до нових освітніх програм.

Очікувана теоретична та практична значущість дослідження полягатиме:

 • в оновленні змісту освітніх програм та розробці нових авторських програм і курсів;
 • в узгодженні тематики наукових досліджень магістрантів, аспірантів, докторантів з кафедральною науково-дослідною темою;
 • у підготовці посібника «Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера мистецтва» » для магістрів музичного мистецтва;
 • у визначенні та розробці сучасних діагностичних методик (проективні методики М. Люшера, техніка репертуарних решіток Дж. Келлі, «кольорове письмо» А. Лутошкіна тощо) та дивінаційної техніки дослідження духовного потенціалу музичного мистецтва в постнекласичному освітньому просторі;
 • в удосконаленні професійної компетентності професорсько-викладацького складу кафедри (участь у спільних міжнародних проектах, проведенні міжкафедральних засідань, підготовка майстер-класів тощо).

Робота над науково-дослідною темою забезпечить координацію діяльності  науково-педагогічного колективу кафедри, студентів, аспірантів і докторантів навколо визначеної проблеми. у визначенні сутності духовного потенціалу особистості у неперервній мистецькій освіті.

Теоретичні положення та результати  експериментального дослідження можуть бути застосовані у діяльності інших закладів освіти, які здійснюють  підготовку фахівців мистецького профілю. Матеріали дослідження будуть використанні при укладанні підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів з музичної педагогіки, теорії та історії музики, педагогіки та художньої  творчості, а також у процесі вивчення мистецьких дисциплін у вищих навчальних закладах, системі післядипломної підготовки й перепідготовки фахівців мистецького профілю.

 

Проміжний звіт з реалізації наукової теми Інституту мистецтв «Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті» (реєстраційний номер – 0116U003993) (2016-2021р.) Наукову тему пролонговано до 2025 р.

 

 

 

Науково-дослідна робота кафедри музикознавства та музичної освіти

Основні пріоритети наукової роботи кафедри:

 1) участь у розробленні та впровадженні наукових проєктів;

 2) проведення наукових досліджень у галузі мистецтвознавства та методики навчання музики;

 3) організація експериментальних педагогічних досліджень;

 4) підготовка науково-педагогічних кадрів;

 5) експертиза та опонування дисертаційних досліджень;

 6) організація та проведення науково-практичних конференцій, методологічних семінарів, “круглих столів”;

 7) керівництво науково-дослідницькою діяльністю студентів.

 

Результати  науково-дослідної роботи кафедри:

монографії (одноосібні та колективні – 4), статті у наукових виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science (7),  статті у наукових виданнях, що входять до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії (категорія Б) (близько 100), участь професорсько-викладацького складу у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій (37);

проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» (6);

проведення щорічної Всеукраїнської студентська наукової конференції «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури» (8);

підготовка студентів до конференцій, конкурсів студентських наукових робіт (3 переможці конкурсу);

Наукові розробки кафедри використовуються для підготовки навчально-методичної літератури за фахом (2 навчально-методичних посібника), методичних рекомендацій (2), організації і проведення тестового контролю, під час виконання студентами індивідуальних завдань та наукових студентських досліджень.

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює рецензування рукописів науково-практичних, навчально-методичних посібників, підручників, наукових статей, підготовку відгуків на автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів докторів та кандидатів наук, опонування дисертаційних досліджень.

Викладачі кафедри (Олексюк О. М., д.пед.н., проф., завідувач кафедри, Опанасюк О. П., д.мист. доц., професор кафедри) є членами спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Олексюк О. М. є членом Міжвідомчої Ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні: наукові спеціальності 13.00.02 (методика навчання), 13.00.09 (теорія навчання) та експертом ДАК Міністерства освіти і науки України, а також членом експертної ради ДАКу з питань культури, мистецтва і туризму при Акредитаційній комісії України.

На кафедрі організована науково-дослідна робота зі студентами, а саме: індивідуальна науково-дослідна діяльність студентів; підготовка доповідей та повідомлень студентами на конференціях, семінарах; проведення кафедральних, міжкафедральних, загальноінститутських  студентських наукових заходів та мистецьких проєктів (ділові та рольові ігри, сторітелінг тощо).

На кафедрі діє студентська науково-дослідницька студія «Школа молодих науковців». Наукова тема студії: «Реалізація духовного потенціалу особистості у змісті постнекласичної мистецької освіти».

 

Напрями діяльності студії:

1) герменевтичні ресурси духовності особистості в постнекласичній мистецькій освіті;

2) актуальні проблеми сучасного музикознавства в контексті постнекласичної мистецької освіти;

3) інноваційні технології та методики духовного розвитку особистості в постнекласичній мистецькій освіті;

4) аксіологічні аспекти духовного потенціалу особистості в постнекласичній мистецькій освіті.

На кафедрі музикознавства та музичної освіти функціонує наукова школа з проблем духовно-світоглядного розвитку особистості в системі неперервної мистецької освіти, керівник  Олексюк О. М., д. пед. н., проф., завідувач кафедри.

Також силами кафедри видається науковий журнал. «.Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі».