1-Opanasiuk-Foto-dlia-saitu-kafedry
Контактна інформація

o.opanasiuk@kubg.edu.ua
02152, Київ, бул. І. Шамо, 18/2

Опанасюк Олександр Петрович

Професор кафедри музикознавства та музичної освіти, доктор мистецтвознавства, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Історія музики
  • Методологія сучасного музикознавства 
  • Науково-дослідна інфраструктура в галузі: Джерелознавча база досліджень
  • Науково-дослідна інфраструктура в галузі: Робота з науковими текстами
  • Розвиток наукової галузі: Історичне та теоретичне музикознавство
  • Музична критика
  • Музична фольклористика
  • Музична композиція в Європейській культурі
  • Аналітичний дискурс із прикладного музикознава
  • Науковий семінар з прикладного музикознавства

Біографія

Е-портфоліо

 

Навчався на теоретичному відділі Луцького державного музичного училища, композиторському факультеті Київської та Львівської державних консерваторій Кваліфікація за дипломом: композитор, викладач музично-теоретичних дисциплін.

У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – «Теорія та історія культури». Тема дисертації: «Структурна феноменологія і типологія форм художнього образу».

У 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – «Теорія та історія культури». Тема дисертації: «Інтенціональність у просторі культури: засади, принципи, функції».

Працював: у Ніжинському педагогічному інституті ім. М. В. Гоголя (1989-1990), Дро­­­го­­би­ць­­ко­му педагогічному університеті ім. І. Я. Франка (1990-2006), Львівському об­лас­но­му ін­сти­туті піс­ля­дип­лом­ної пе­дагогічної освіти (2007-2010). Від 2010 – док­то­рант, 2013 – про­фесор Наці­о­­нальної академії керівних кадрів куль­­тури і мистецтв, 2015 – професор Київ­ського на­ціонального університету культури і мистецтв.

Є автором понад 100 пуб­лі­ка­цій, серед яких дві монографії (Художній об­раз: структурна феноменологія і типологія форм, 2004; Інтенціональність у прос­то­рі культури: мистецтвознавчий, куль­туро­логіч­ний та філософський ас­пек­ти, 2013 / 2018), численна кількість на­­у­кових статей, нав­­чальні посіб­ники, нау­ково-методичні праці, нотні збір­ники власних музичних творів.

Композиторський доробок здебільшого складає камерно-інструмен­тальна, ка­мер­­­­­но-во­кальна музика, твори для дітей.

Професійний і науковий інтерес

Мистецтвознавство, культурологія, фі­ло­­со­­фія, езо­­терична фі­ло­­со­фія, фі­ло­­со­фія та культурологія мистецтва, психологія, есте­ти­ка, розви­ток світо­вої (музичної) культури, структуральне бут­тя куль­турних і мис­тецьких явищ, му­зич­­не виховання дітей.

Powered by SobiPro