Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Бібліотека з мистецьких дисциплін

Арт-менеджмент та Художня критика

 1. Аванесова Г. А. Культурно-досуговая деятельность : теория и практика организации: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности 100103 «Социально-культурный сервис и туризм» [Текст] / Г. А. Аванесова. ‒ М. : Аспект-Пресс, 2006. ‒ 235 с http://elib.kubg.edu.ua/4939/
 2. Арсланов В. Г. История западного искусствознания XX века: Учебное пособие для вузов / В.Г.Арсланов. – М.: Академический Проект, 2003. – 768 с. https://drive.google.com/file/d/12L8wTOMisME9ypgve96I-s4Rly0341OG/view?usp=sharing
 3. Генрих Вельфлин. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Г. Вельфлин. – М.: В.Шевчук. – 2009. – 244 с. file:///C:/Users/adm/AppData/Local/Temp/Vlflin_Genrix_-_Osnovnye_ponyatiya_istorii_iskusst.html
 4. Ильина Т.В. Ведение в искусствознание: Учеб. пособ. для студентов вузов / Т.В.Ильина. – М.: ООО "Издательство ЛСТ" : ООО "Издательство Астрель". –2003. – 206 с. https://drive.google.com/file/d/19HKhKrFV1OH56oEROz4khReyuRXIsFuO/view?usp=sharing
 5. Макарова Е. А.Теория и технологии арт-менеджмента : науч.-метод. пособие [Текст] / Е. А. Макарова. ‒ Минск : ГУО «Институт культуры Беларуси», 2013. ‒ 131 c. http://elib.kubg.edu.ua/4940/
 6. Новикова Г. Н. Технологии арт-менеджмента : Учеб. пособие [Текст] / Г. Н. Новикова ‒ М. : МГУКИ, 2006. ‒ 178 с. http://elib.kubg.edu.ua/4941/
 7. Татарнікова А.А. Технології арт-менеджменту та їх роль у модернізації професійної підготовки кадрів для сфери культури й мистецтва. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015. (6(50)). с. 381-388. http://elib.kubg.edu.ua/4947/
 8. Тульчинский Г. Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры/Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина. - М.: Планета музыки, Лань.–2010.–384 с. https://drive.google.com/file/d/1lfxWo2aMOwsZYDpry7TNY_TCoVs5jTUN/view?usp=sharing
 9. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. – СПб.-М.-Краснодар: Издательство «Лань», Издательство «Планета музыки». – 2007. – 528 с. https://drive.google.com/file/d/1UOmNlQQotpc_avdwDQo1UOs6OxeeblZd/view?usp=sharing
 10. Федотова Н. Г. Менеджмент в сфере культуры: учеб. пособие [Текст]/ Н. Г. Федотова : НовГУ им. Ярослава Мудрого. ‒ Великий Новгород, 2015. ‒ 282 с. http://elib.kubg.edu.ua/4942/
 11. Экспериментальное искусство: Влияние теории на художественное творчество / Сб. ст. под ред. О. Личчиарделло, С. Ломбардо, В. Петрова. – М.: ГИИ. – 2011. – 412 с. https://drive.google.com/file/d/16i3nQJ6pqAXlSzrRr8VSjWdHbF93gjX0/view?usp=sharing
 12. Эрвин Панофский. Смысл и толкование изобразительного искусства / Е. Панофский // Перевод с английского В.В.Симонова. – СПб.: Академический проект. – 1999. – 455 с. https://drive.google.com/file/d/1fNCrd8kFODxNWWi5e7_rvtXgvm2QdfT2/view?usp=sharing

Методика навчання образотворчому мистецтву

Метиодика викладання фахових дисциплін

 1. Кардашов В.М. Теорія і методика викладання образотворчого мистецтва: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2007. – 296 с. http://elib.kubg.edu.ua/3620/
 2. Кириченко М.А., Кириченко І.М. Основи образотворчої грамоти: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк.., 2002. – 190 с.: іл. http://elib.kubg.edu.ua/3620/
 3. Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька: навч. пос. / О. П. Рудницька. – Тернопіль: Навч. книга-Богдан, 2005. – 360 с. https://bohdan-books.com/upload/iblock/560/560fc615be7f2c4f530c49a60f4b5fc4.pdf 
 4. Кузьмінський, А.І. Технологія і техніка шкільного уроку : навч. посіб.. Київ: Знання, 2010. 335 с. http://elib.kubg.edu.ua/3242/
 5. Орлов, В.Ф. та Фурса, О.О. та Баші, О.В. (2012) Педагогічна майстерність викладача мистецьких дисциплін: навч.-метод. посіб. Київ: Видавництво ВП «Едельвейс», 2012. 310 с. http://elib.kubg.edu.ua/4582/
 6. Дем'янюк Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі: науково-методичний посібник. Суми : ТОВ Видавництво «Антей», 2006. 384 с. http://elib.kubg.edu.ua/1626/
 7. Масол, Л.М. Мистецтво (інтегрований курс) : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч.закл. Київ : Світоч, 2014. 208 с. http://elib.kubg.edu.ua/4438/

Теорія та методика викладання фахових дисциплін

 1. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація: навчальний посібник. Київ : Видавничий центр «Академія», 2006. 256 с. http://elib.kubg.edu.ua/2047/
 2. Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 396 с. http://elib.kubg.edu.ua/4725/
 3. Дубасенюк, О.А. та Вознюк, О.В. (2011) Концептуальні підходи до професійно-педагогічної підготовки сучасного педагога. Житомир:  Вид-во  ЖДУ ім. І. Франка, 2011.  114 с. http://elib.kubg.edu.ua/1805/
 4. Нагаєв, В.М. Методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2007. 232 с. http://elib.kubg.edu.ua/585/
 5. Сисоєва, С.О. Творчий розвиток фахівців в умовах магістратури: Монографія. Київ : ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2014. 400 с. http://elib.kubg.edu.ua/4575/
 6. Сисоєва, С.О. (2011) Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально- методичний посібник. Київ : ВД «ЕКМО», 2011. 324 с. http://elib.kubg.edu.ua/1274/

Історія образотворчого та декоративного мистецтва

 1. Аксёнова А.С.  История искусств. Просто о важном. Стили, направления и течения. Москва: Бомбора, 2019. 208 с. http://elib.kubg.edu.ua/5055/
 2. Андреева Е.Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины ХХ - начала XXI века. Санкт-Петербург : Издательство «АЗБУКА–КЛАССИКА», 2007.  488 с. http://elib.kubg.edu.ua/5266/
 3. Арган Д.К. История итальянского искусства: в 2 т. Т.1. Москва: Радуга, 1990. 319 с.  http://elib.kubg.edu.ua/1071/
 4. Арган Д.К. История итальянского искусства: в 2 т. Т.2. Москва: Радуга, 1990. 239 с.  http://elib.kubg.edu.ua/1072/
 5. Булгаков Ф.И. Художественная энциклопедия в 3-х томах Т 1 А-І. Санкт-Петербург : Издание А. С. Суваорина, 1886. 444 с. http://elib.kubg.edu.ua/1031/
 6. Булгаков, Ф.И. Художественная энциклопедия в 3-х томах Т 2 К-О. Санкт-Петербург : Издание А. С. Суваорина, 1887. 356 с. http://elib.kubg.edu.ua/1032/
 7. Гейдова Д., Дурдик Я. () Большая иллюстрированная энциклопедия древностей. Прага: Артия, 1982. 563 с. http://elib.kubg.edu.ua/5079/
 8. Гнедич П.П. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура. Москва: ЭКСМО, 2002. 848 с., илл. http://elib.kubg.edu.ua/1034/
 9. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности. 11 кл. Базовый уровень : учеб. для общеобразоват. учреждений. Москва : Дрофа, 2012. 366 с. http://elib.kubg.edu.ua/2901/
 10. Драч Г.В.,Паниотова Т.С. История искусств: учебное пособие. Москва : КНОРУС, 2014. 680 с. http://elib.kubg.edu.ua/5086/
 11. Дюхтинг Х. Василий Кандинский 1866 – 1944. Москва : Арт-Родник,  2002. 100 с. http://elib.kubg.edu.ua/2594/
 12. Дятлева Г.В., Хворостухина С.А., Семенова О.В. Популярная история живописи. Западная Европа. Москва: Издательство «Вече», 2001. 480 с. http://elib.kubg.edu.ua/1125/
 13. Келли Ф., Швабе Р. История костюма и доспехов. От крестоносцев до придворных щеголей / Пер. с англ. Т.Е. Любовской. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. – 216 с. http://elib.kubg.edu.ua/4917/
 14. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия  моды. – Прага.: Артия, 1986. http://elib.kubg.edu.ua/2769/
 15. Ніколаєва Т. О. Історія українського костюма. Іл. З. Васіної, Л. Міненко, Т. Ніколаєвої, О. Слінчак, М. Старовойт. – К.: Либідь, 1996. – 176 с.; іл. http://elib.kubg.edu.ua/1972/
 16. Пласкина Э. Б. История костюма. Стили и направления: Учеб. пособие для студ. учрежд. сред. проф. образования / Э. Б. Пласкина, Л. А. Михайловская, В. П. Попов; Под. ред.  Э. Б. Пласкиной. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 244 с., [8] л. цв. ил.: ил. http://elib.kubg.edu.ua/2770/
 17. Полевой В.М. Малая история искусств. Искусство XX века 1901-1945. Москва : Искусство, 1991. 167 с. http://elib.kubg.edu.ua/2902/
 18. Ривкин Б.И. Малая история искусств. Античное искусство. Москва : Искусство, 1972. 357 с. http://elib.kubg.edu.ua/2203/
 19. Рыков А.В. Основы теории искусства. Учебник. Санкт-Петербург: СПбГУ, 2007. 113 с. http://elib.kubg.edu.ua/2111/
 20.  Сокольникова  Н.М. История изобразительного искусства: учебник: в 2 т. Т. 1. Москва : Издательский центр «Академия», 2007. 314 с. http://elib.kubg.edu.ua/2899/
 21. Сокольникова  Н.М. История изобразительного искусства: учебник: в 2 т. Т. 2. Москва : Издательский центр «Академия», 2007. 216 с. http://elib.kubg.edu.ua/2900/
 22. Баттистини М. Символы и аллегории: энциклопедия искусства. Москва : «Омега», 2008. 384 с. http://elib.kubg.edu.ua/4881/
 23. Герман М. Модернизм. Искусство первой половины ХХ века. Санкт-Петербург: Изд. «Азбука – классика», 2003. 480 с. http://elib.kubg.edu.ua/5267/
 24. Киселев, А. Шедевры мировой живописи. Голландская живопись XVII века. Москва : Белый город, 2009. 128 с. http://elib.kubg.edu.ua/5111/
 25. Майорова Н., Скоков Г. Шедевры мировой живописи. Викторианская живопись и прерафаэлиты. Москва : Белый город, 2008. 128 с. http://elib.kubg.edu.ua/5175/
 26. Мартиросова М. Шедевры мировой живописи. Испанская живопись XV-XVIII векав. Москва : Белый город, 2009. 128 с. http://elib.kubg.edu.ua/5131/
 27. Рапелли П. Символы власти и великие династии: Энциклопедия искусства. Пер. с итал. Москва : Омега, 2008. 384 с.: ил. http://elib.kubg.edu.ua/4897/
 28. Сидоренко В. Д. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань : розвиток візуал. мистецтва України XX – XXI століття; Акад. мистецтв України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва. Київ : ВХ [студіо], 2008. 188 с. http://elib.kubg.edu.ua/5259/
 29. Сокольникова Н.М., Крейн В.Н. История стилей в искусстве. Москва : Гардарики, 2006. 295 с. http://elib.kubg.edu.ua/2582/
 30. Степовик Д. Історія української ікони Х-XX століть. Київ: Либідь, 2004. 440 с. http://elib.kubg.edu.ua/2179/
 31. Харди Уильям. Путеводитель по стилю ар нуво. Москва : Радуга, 2008. 128 с., алл. http://elib.kubg.edu.ua/5189/
 32. Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. Москва : Крон-пресс, 1996. 656 с. http://elib.kubg.edu.ua/4885/

Графіка та Шрифти

 1. Богдеско И. Т. Каллиграфия / И. Т. Богддеско – СПб.: Агат, 2005. – 176 с. http://elib.kubg.edu.ua/2801/
 2. Виллу Тоотс. 300 шрифтов / Тоотс Виллу – Латвийское государственное издательство, 1960. – 416 с. http://elib.kubg.edu.ua/4138
 3. Проненко Л. И. Каллиграфия для всех / Л. И. Проненко – М.: «Книга» 1990. – 248 с. http://elib.kubg.edu.ua/2803
 4. Burges P., Wood B. 1000 способов шрифтового дизайна. Москва: РИП-Холдинг, 2005. 239 с. http://elib.kubg.edu.ua/3255/
 5. Harris, D. The Calligrapher's Bible. 100 Complete Alphabets and How to Draw.BARRON'S, 2003. 257 с. http://elib.kubg.edu.ua/3250/
 6. Oriol A.L. (2007) Typosphere: New fonts to make you think. http://elib.kubg.edu.ua/3253/
 7.  Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. Москва: Гуманитар. Изд. Центр «Владос», 2008. 225 с., ил. http://elib.kubg.edu.ua/4888/
 8. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. Москва: Гуманитар. Изд. Центр «Владос», 2012. 301 с., ил. http://elib.kubg.edu.ua/5060/
 9. Гаптилл А. Л. Работа пером и тушью.  Минск : ООО «Попурри», 2001. 256 с.: ил. (Наявний в електронному репозиторії: http://elib.kubg.edu.ua/2793/)
 10. Гордон Ю. Книга про буквы от Аа до Яя / Ю. Гордон –М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2006 – 384с. http://elib.kubg.edu.ua/2761
 11. Королькова А. Живая типографика. Москва: IndexMarket, 2007. 224 с. http://elib.kubg.edu.ua/3254/
 12. Лещинский А.А. Основы графики: Учеб. пособие. Гродно:  ГрГУ,  2003. 194 с. http://elib.kubg.edu.ua/2749/
 13. Маккэлэм Г.Л. 4000 мотивов: животные, птицы и рыбы. Справочник. Москва: АСТ : Астель, 2008. 384 с. http://elib.kubg.edu.ua/4123/
 14. Семченко П. А. Основы шрифтовой графики / П. А Семченко – Минск: «Вышейшая школа», 1978. – 97с. (http://elib.kubg.edu.ua/3248
 15. Семченко П.А. Основы шрифтовой графики: [Учеб. пособие для вузов]. Москва: Высшая школа, 1978. 96 с. http://elib.kubg.edu.ua/3248/
 16. Серов С.И. Графика современного знака. Москва: Линия график, 2005. 405 с. http://elib.kubg.edu.ua/2661/
 17. Таранов Н. Н. Рукописный шрифт / Н. Н. Таранов –Минск: «Вышейшая школа», 1986 –160с. http://elib.kubg.edu.ua/2808/
 18. Таранов Н. Н. Шрифт и образ в издании: Учебное пособие / Н. Н. Таранов –М.: Изд-во МГАП «Мир книги», 1995. – 147 с. http://elib.kubg.edu.ua/2807
 19. Таранов Н.Н. Художественно-образная выразительность шрифтов: Монография. Інше. Волгоград: Перемена, 2000. 168 с. http://elib.kubg.edu.ua/3249/
 20. Шрифты. Разработка и использование. / Г.М. Барышников, А.О. Бизяев, В.В. Ефимов, А.А. Моисеев, Э.И. Почтарь, Ю.А. Ярмола. – М., Издательство ЭКОМ, 1997. – 288 с: ил. http://elib.kubg.edu.ua/2809

 

Рисунок

 1. Барбер Б.  Рисуем натюрморты. М.: Изд-во ЭКСМО, 2011. 48 с. http://elib.kubg.edu.ua/5058/
 2. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: Учеб. пособие. Москва : Высш. шк., 2005. 272 с. http://elib.kubg.edu.ua/4919/
 3. Конева Л. Учимся рисовать. Пейзаж. Натюрморт. Минск: Современный литератор, 2002. 40 с. http://elib.kubg.edu.ua/5118/
 4. Ли Н. Г. Основы учебного академического рисунка: учебник для студ. высш. уч. завед. / Н. Г. Ли. – М.: Эксмо, 2008. - 478 с.: ил. http://elib.kubg.edu.ua/2659/
 5. Молцмен С. Рисуем пейзаж. 2-е издание. Минск: Попурри, 2003. 144 с. http://elib.kubg.edu.ua/5140/
 6. Небукина Ю.А. Пастель. Подробный практический курс. М.: Мир книги, 2006. 96 с.: цв.ил. http://elib.kubg.edu.ua/5155/
 7. Новоселов Ю. Наброски и зарисовки. Москва : Академический проект, 2009. 107 с. http://elib.kubg.edu.ua/5200/
 8. Ольмедо С. Г. Как писать пастелью. Москва : Арт-Родник, 2001. 126 с. http://elib.kubg.edu.ua/5112/
 9. Паррамон, Хосе М. Как писать натюрморт.  Москва : Арт. Родник, 2000. 112 с. http://elib.kubg.edu.ua/1127/
 10. Печенежский А.Н. Рисуем пейзаж. Харьков - Белгород: Клуб семейного досуга, 2011. 94 с. http://elib.kubg.edu.ua/5167/
 11. Робертсон Б. Как научиться рисовать пейзаж: Пособие по рисованию. Москва : Эксмо, 2001. 64 с. http://elib.kubg.edu.ua/5100/
 12. Танк В. Анатомия животных для художников. Москва : Астрель, 2004. 156 с. http://elib.kubg.edu.ua/1671/
 13. Тютюнова Ю.М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды. Учебное пособие для вузов. Москва : Академический проект, 2012. 176 с. http://elib.kubg.edu.ua/5188/
 14. Фрэнкс Д. Рисунок карандашом / Джин Фрэнкс; пер. с англ. Е. Ильиной. – М.: АСТ: Астель, 2007. – 63 [1] с.: ил. http://elib.kubg.edu.ua/1137/
 15. Фрэнкс Д. Рисунок карандашом / Джин Фрэнкс; пер. с англ. Е. Ильиной. Москва : АСТ: Астрель, 2007. 63, [1] с.: ил. http://elib.kubg.edu.ua/1137/
 16. Чиварди Д. Рисунок. Художественный образ в анатомическом рисовани / Д. Чиварди. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 168 с., илл. (Серия «Классическая библиотека художника») http://elib.kubg.edu.ua/3259/

 

Живопис

 1. Bellamy's, D. (2010) Watercolour. Landscape Course. http://elib.kubg.edu.ua/5066/
 2. Абишева С.И. Цветоведение: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.И. Абишева – Павлоград, 2009. – 116 с.: цв. ил. (http://elib.kubg.edu.ua/2586/.
 3. Баррас Д. Свет в акварели. Кристина & K, 2003. 48 с. http://elib.kubg.edu.ua/1138/
 4. Батталини Т. Рисуем акварелью. От азов мастерства к тончайшим нюансам. Москва : Эксмо, 2007. 128 с. http://elib.kubg.edu.ua/5166/
 5. Бирч Л. Как рисовать масляными красками: Пошаговое риководство для начинающих. Москва: АСТ, 2002. 96 с. http://elib.kubg.edu.ua/1134/
 6. Вартанова О. Основы живописи. Полный курс живописи и рисунка. Санкт-Петербург: Весант, 1994. 128 с. http://elib.kubg.edu.ua/4893/
 7. Волков Н. Н. Цвет в живописи. Москва : Издательство «Искусство», 1965. – 222 с. http://elib.kubg.edu.ua/4887/
 8. Грегори Н. Живопись маслом. Пер. с англ. С. Кормашовой. Москва : Изд. дом «Кристина – новый век», 2005. 51 с.: ил. http://elib.kubg.edu.ua/1139/
 9. Котович Н.В. Рисуем цветы. Х.: Клуб семейного досуга, 2013. 96 с. http://elib.kubg.edu.ua/5142/
 10. Крошо Э. Как рисовать. Акварель. Пошаговое руководство для начинающих. Пер. с англ. А. М. Дубах.  Москва : «Издательство Астрель»: Издательство ACT», 2003. 96 с.: ил. http://elib.kubg.edu.ua/5103/
 11. Либралато В. Школа акварели Валерио Либралато. Натюрморты / Валерио Либралато, Татьяна Лаптева. Москва: Эксмо, 2013. 96 с.: цв. ил. http://elib.kubg.edu.ua/5195/
 12. Либралато В., Лаптева Т. Школа акварели Валерио Либралато. Базовый курс. Москва : Эксмо, 2012. 96 с.: ил. http://elib.kubg.edu.ua/5201/
 13. Манухов,  И.  А.  Акварель. Техники  и  материалы [Текст]:  учебное  пособие  для студентов  вузов,  обучающихся  по  направлению  «Архитектура».    Москва : ФГБОУВПО Московский архитектурный институт, 2015. 42 с. http://elib.kubg.edu.ua/5051/
 14. Маслов Н.Я. Пленэр. Москва : «Просвещение», 1984. – 112 с., + 16 стр. цв. иллюстр. http://elib.kubg.edu.ua/5144/
 15. Паррамон Х. М. Основы живописи. Полный курс живописи и рисунка. Мадрид : Паррамон Эдисионес, 1994. 127 с. http://elib.kubg.edu.ua/5153/
 16. Пенова В.П. Рисуем пейзажи. Харьков, Белгород: Клуб семейного досуга, 2013. 96 с.: цв. ил. http://elib.kubg.edu.ua/5157/
 17. Прокофьев Н. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов. Учебное пособие. Москва : Владос, 2013. 158 с. http://elib.kubg.edu.ua/5161/
 18. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. Москва : Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1959. 247 с. http://elib.kubg.edu.ua/4902/
 19. Руиссинг Хеннес. Полный курс масляной живописи. М.: АСТ, Внешсигма, 2003. 125 с. http://elib.kubg.edu.ua/5159/
 20. Рэй Смит. Настольная книга художника.Оборудование. Материалы. Процессы. Техники. Перевод с английского В. А. Нефедова. Москва. АСТ: Астрель, 2004. 384 с.: ил. http://elib.kubg.edu.ua/1956/
 21. Сандомирский С. Начала теории живописи. – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://samlib.ru/s/sandomirskij_s/nachala-teorii-zhivopisi.shtml
 22. Скотт М. Акварель. Техники и сюжеты: энциклопедия; [пер. с англ. Е. В. Погосян]. Москва : Арт-Родник, 2011. 192 с. : ил. http://elib.kubg.edu.ua/5052/
 23. Сланский Б. Техника живописи. Москва : Изд-во Академии художеств СССР, 1962. 379 с. http://elib.kubg.edu.ua/4931/
 24. Тихомирова И.М. и др. Техника живописи. Практические советы. Москва : Изд-во Академии художеств, 1960. 105 с. http://elib.kubg.edu.ua/4929/
 25. Унковский А. А. Живопись фигуры: работа над этюдами головы и фигуры человека. Портрет: Пособие для студ.-заочнников худ.-граф. фак. пед. ин-тов. Москва : Просвещение, 1968. 64 с. http://elib.kubg.edu.ua/4910/
 26. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. Москва : Просвещение, 1980. 145 с. http://elib.kubg.edu.ua/4892/
 27. Фармаковский М.В. Акварель. Ее техника, реставрация и консервація. Москва : Издательство В. Шевчук, 2000. 296 с. http://elib.kubg.edu.ua/5082/
 28. Фейнберг Л.Є.Секрети живопису старих майстрів. /Л. Є. Фейнберг, Ю. І. Гренберг – М .: Образотворче мистецтво, 1989. – 322 с. https://alleng.org/d/art/art081.htm
 29. Фенвик К. Курс акварельной живописи. Пейзаж за считанные минуты. Учебное издание. Пер. с англ. Москва : АСТ, Астрель, 2005. 175 с.: ил. http://elib.kubg.edu.ua/1958/
 30. Фенвик К. Курс акварельной живописи. Пейзаж за считанные минуты: учебник. пер. с англ. / К. Фенвик.  – М.:  Астрель, 2005. – 175 с.: ил. http://elib.kubg.edu.ua/1958/
 31. Финли В. Тайная история красок / ВикторияФинли– М .: Амфора, 2010. – 300 с. https://royallib.com/book/finli_viktoriya/taynaya_istoriya_krasok.html
 32. Финмарк Шэрон. Вы можете писать людей акварелью. Подробный самоучитель для начинающих. Москва : АСТ: Астрель, 2004. 96 с.: ил. http://elib.kubg.edu.ua/5172/
 33. Фромантен Э. Старые мастера / Эжен Фромантен – М .: Амфора,2013. – 302 с. https://royallib.com/book/fromanten_egen/starie_mastera.html
 34. Чєн Н.В. Нетрадиційні техніки зображення: Навчально-методичний посібник. – Харків: Скорпіон, 2007. – 48 с. http://elib.kubg.edu.ua/2813/

 

Колористика. Арт-терапія та психологія кольору

 1. Буймистру Т.А. Колористика : цвет – ключ к красоте и гармонии / Т.А. Буймистру – М.: Ниола – Пресс, 2010. – 236 с.:ил. http://elib.kubg.edu.ua/2587/
 2. Грегори Д. Творческие права. Как открыть в себе художника и научиться видеть. Пер. с англ. Анны Авдеевой. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. 208 c. : илл. http://elib.kubg.edu.ua/5185/
 3. Даниэль С.М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрите ля. Санкт-Петербург: Искусство, 1990. 223 с. http://elib.kubg.edu.ua/1957/
 4. Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. М.: Аронов, 2001. 137 с. http://elib.kubg.edu.ua/2737/
 5. Иттен И. Искусство цвета / И. Иттен. – М.: Аронов, 2001. – 96 с. http://elib.kubg.edu.ua/2804/
 6. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2005. 95 с. http://elib.kubg.edu.ua/2583/
 7. Копытин А.И. Руководство по групповой арт-терапии / А.И. Копытин – СПб: Речь, 2003. – 319 с. http://elib.kubg.edu.ua/4879/
 8. Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий / Л.Д. Лебедева - СПб.: Речь, 2007. – 256 с. http://elib.kubg.edu.ua/4880/
 9. Матюшин М.В. Справочник по цвету. Закономерность изменяемости цветовых сочетаний / М.В. Матюшин. – М.: Д. Аронов, 2007. – 72 с. http://elib.kubg.edu.ua/2914/
 10.  Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве: Пособие для учителей. 3-е изд. Минск : Беларусь, 2005. 151 с.: ил. http://elib.kubg.edu.ua/5137/
 11. Найденская Н. Г., Новокщенова Е. В., Трубецкова, И. А. 100% цвета. Справочник цветосочетаний. – М.: Новый индекс, 2004. – 144 с. http://elib.kubg.edu.ua/2590/
 12. Омельяненко Е.В. Основы цветоведения и колористики: Учебное пособие. Ростов на Дону, ЮФУ, 2010. 184 с. http://elib.kubg.edu.ua/4921/
 13. Савахата Л. Гармония цвета. Справочник. Сборник упражнений по созданию цветовых комбинаций. Москва : Астрель, 2003. 118 с. http://elib.kubg.edu.ua/4905/
 14. Уилкокс Майкл. Синий и Желтый не дают Зелёный. М.: АСТ, Астрель, 2004. 200 с. http://elib.kubg.edu.ua/5132/
 15. Чидзиива Х. Гармония цвета. Руководство по созданию цветовых комбинаций. Москва : Астрель, АСТ, 2003. 142 с. http://elib.kubg.edu.ua/5062/

 

Декоративно-прикладне мистецтво

 1. Абишева С. И. Цветоведение : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / С. И. Абишева – Павлоград, 2009. – 116 с.: цв. ил. http://elib.kubg.edu.ua/2586/
 2. Афонькин С.Ю., Афонькина А.С. Орнаменты народов мира. Спб.: Кристалл, 1998. 272 с. http://elib.kubg.edu.ua/2920/
 3. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Все об оригами. СПб.: Кристалл, М.: Оникс, 2004. 272 с.: ил. http://elib.kubg.edu.ua/2786/
 4. Бич Р. Оригами. Большая иллюстрированная энциклопедия. Перевод с англ. К. Знаменского. М.: Эксмо, 2005. 256 с.: ил. http://elib.kubg.edu.ua/2788/
 5. Боднар І.Р. Шкільний гурток: Паперопластика. Харків: Ранок, 2011. 96 с. http://elib.kubg.edu.ua/3281/
 6. Боссом, М. Искусство энкаустики. Как рисовать воском. Москва : Кристина – Новый век, 2006. 66 с. http://elib.kubg.edu.ua/5096/
 7. Бэрд Х. Мозаика. Лучшие идеи. М.: Эксмо, 2008. 256 с.: ил. http://elib.kubg.edu.ua/2783/
 8. Ворончихин Н.С., Емшанова Н.А. Орнаменты, стили, мотивы. Ижевск: Удмуртский университет, ИжГТУ, 2001. 90 с. http://elib.kubg.edu.ua/2936/
 9. Галанова Т.В. Оригами из ткани. Техника. Приемы. Изделия. Энциклопедия. М.: АСТ-Пресс СКД, 2008. 120 с. http://elib.kubg.edu.ua/3280/
 10. Даглдиян К. Т. Декоративная композиция: учебн. пособие / К. Т. Даглдиян. Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 312, [1] с., ил., [32] л. ил. – (Высшее образование) http://elib.kubg.edu.ua/4125/
 11. Дзаккария Д. Декорируем стеклом. Предметы интерьера. Витражи. М.: Ниола-Пресс, 2006. 160 с. http://elib.kubg.edu.ua/2781/
 12. Дьеркс Л. Мозаика своими руками - материалы, инструменты, техника и базовые композиции. М.: Эксмо-Пресс, 2000. 128 с. http://elib.kubg.edu.ua/3265/
 13. Захаров А. И. Основы технологии керамики: Учебное пособие /
  А. И. Захаров. – Москва : РХТУ им. Д. И. Менделеева, 1999. – 79 с. http://elib.kubg.edu.ua/4894/
 14. Логвиненко Г. М.  Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030800 «Изобразительное искусство» / Г. М.Логвиненко. – М.: Гуманитар изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 144 с.: ил. (Изобразительное искусство) http://elib.kubg.edu.ua/2831/
 15. Мельник А.А.  Основные закономерности построения скульптурного рельефа: Учеб. пособие для средн. проф..-техн. училищ / А. А. Мельник. – М.: Выcш. шк., 1985. – 112 с., ил. http://elib.kubg.edu.ua/2112/
 16. Синеглазова М. О. Батик / М. О. Синеглазова. –М.: Издательский Дом МСП, 2004. – 104 с.   http://elib.kubg.edu.ua/2819/
 17. Смит Г. Драгоценные камни: Пер. с англ. / Г. Смит. – М.: Мир, 1984. – 558 с., ил. http://elib.kubg.edu.ua/4925/