TO
Контактна інформація

t.cherneta@kubg.edu.ua
02152, Київ, бул. І. Шамо, 18/2

Чернета Тетяна Олександрівна

Доцент кафедри академічного та естрадного вокалу, кандидат мистецтвознавства.

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат мистецтвознавства (2012)

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Керівництво дипломними роботами
 • Вокальна педагогіка і психологія у вищій школі 
 • Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства і вокальної педагогіки.
 • Виробнича дослідницька практика 
 • Університетські студії: Вступ до спеціальності  
 • Історія мистецтв: Історія вокального мистецтва

 

Профіль Google Scholar

Е-портфоліо

Біографія

Досвід роботи:

З 2016 доцентка кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв, 

З 2020 експертка Українського культурного фонду

2006-2018 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (Київ) Інститут сучасного мистецтва ст. викладачка, доцентка кафедри естрадного виконавства Інституту сучасного мистецтва

2008-2010 аспірантура Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв  (денна ф.н.) спеціальність “Теорія та історія культури”, напрямок “мистецтвознавство”

2006-2010 Дитяча музична школа № 20 Дніпровського р-ну м. Києва,  викладачка бандури і вокалу

Членкиня журі мистецьких конкурсів та фестивалів (від 2008).

Працювала в організаційному комітеті Всеукраїнського конкурсу духовної пісні «Аскольдів глас» (2013-2019).

 

Наукова діяльність: 

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Бандурне мистецтво Дніпропетровщини: від аматорства до академізму» та здобула науковий ступень кандидатки мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури, мистецтвознавство (2012)

Авторка наукової монографії, 2 книг, понад 35 публікацій у міжнародних, фахових, профільних публіцистичних виданнях.

 

Список публікацій:

Одноосібна монографія

 • Чернета Т. О. Бандурне мистецтво Дніпропетровщини: від аматорства до академізму : монографія / Т. О. Чернета. – К. : НАКККіМ, 2017. – 256 с.

Одноосібні видання

 • Чернета Т. О. Життєтворчість, огранена долею: художнє видання / Т. О. Чернета; за заг. ред. Т. І. Люріної. – Корсунь-Шевченківський : ФОП Гавришенко В. М., 2014. – 158 с.
 • Чернета Т. Лідія Воріна: біографічний нарис (серія: Видатні музиканти Дніпропетровщини) / Т. Чернета. – Дніпропетровськ, 2009. – 119 с.

 Статті у  періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection:

Статті у наукових фахових виданнях:

 • Чернета Т. Педагогічно-виконавські особливості дніпропетровської академічної бандурної школи // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського «Виконавське музикознавство» / Відп. ред. і упоряд. М. А. Давидов. – К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2018. – Вип. 24. – С. – 79–87.
 • Чернета Т. Методична спадщина А. Ф. Омельченка // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. – К., 2016. – Вип. 29. – С. – 168-174.
 • Чернета Т. А хто грає, того знають і дякують люде… (до 85-річчя Л.С. Воріної) // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. – Вип. 26. – К.: Міленіум, 2014. – С. 322–325. 
 • Чернета Т. Життєтворчість майстра музичних інструментів Олександра Корнієвського // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. – К., 2014. – Вип. 25. – С. 21−29.
 • Чернета Т. Кобзарі і бандуристи у літературній спадщині І.М. Шаповала // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. записки РДГУ. – Рівне, 2013. – Вип. 19. – Т. 2. – С. 47–51.
 • Чернета Т. Кобзарі і бандуристи у Катеринославському товаристві «Просвіта» / Т. Чернета // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. – К., 2013. – Вип. 15. – С. 202−208.
 • Чернета Т. Бандурне мистецтво Придніпров’я ХХ ст.: від аматорства до академізму / Т. Чернета // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип. ХХІІІ. – С. 277–285.
 • Чернета Т. Наслідування автентичних кобзарських традицій у сучасній музичній практиці / Т. Чернета // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип. 15. – С. 58–63.
 • Чернета Т. Події кобзарсько-бандурного життя Катеринославщини на сторінках часопису «Дніпрові хвилі» (1910–1913 роки) / Т. Чернета // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2010. – Вип. 16. Т. 2.– С. 57–63.
 • Чернета Т. Бандури і кобзи в колекції народних музичних інструментів Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького / Т. Чернета // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. ХХVІ. – С. 272–279.
 • Чернета Т. Кобзарі в епістолярній спадщині Д. І. Яворницького / Т. Чернета // Музикознавчі студії Інституту мистецтв Волинського національного університету ім. Лесі Українки та Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського: зб.наук.праць. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – Вип. 7. – С. 358–368.
 • Чернета Т. Етнографічні питання на ХІІІ Археологічному з’їзді у Катеринославі / Т. Чернета // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. 20. – С. 308−315.

Дисертація:

 • Чернета Т. О. Бандурне мистецтво Дніпропетровщини: від аматорства до академізму : монографія: дис. на здобуття наук. ступеня канд. мист. : спец. 26.00.01. «Теорія і історія культури» / Тетяна Олександрівна Чернета. – К., 2012. – 247 с.

Автореферат дисертації:

 • Чернета Т. О. Бандурне мистецтво Дніпропетровщини: від аматорства до академізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мист. : спец. 26.00.01. «Теорія і історія культури» / Т. О. Чернета. – К., 2012. – 16 с.

Матеріали конференцій, тези доповідей:

 • Чернета Т. Фестиваль «Bandura Music Days» як сучасна форма реалізації культурної практики сьогодення // Художня культура і мистецька освіта: традиції та сучасність: Зб. Матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Київ, 20-21 листопада 2018 р. – К. : НАКККіМ, 2018. – С. 161–163.
 • Чернета Т. Виконавські конкурси і фестивалі як фактор розширення репертуару бандуристів / Культурно-мистецькі обрії - 2016 : зб. мат. Міжнар. наук.-практ. конфер., (4 лютого 2016 р., Київ). – К., 2016. – С. 179–181.
 • Чернета Т.О. Вокальні школи online: освітня інновація чи бізнес? // Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі України
  ХХІ століття: Зб. Матеріалів Міжн. наук.-творч. конф.,Одеса, Київ, Варшава, 25-26 квітня 2017 р. – К. : НАКККіМ, 2017. – С. 126-129. 
 • Харківські бандури з фонду Дніпропетровського історичного музею / Т. Чернета //  Традиційна бандура: минуле, сучасне, майбутнє : зб. мат. Міжнар. наук.-практ. конфер., (18–19 червня 2016 р., Київ). – К., 2016. – С. – 106-111.
 • Чернета Т. Листи А.Ф. Омельченка з приватних архівів // Мистецька освіта і культура України ХХІ ст.: євроінтеграційний вектор: Зб. Матеріалів Міжн. наук.-творч. конф.,Одеса, Київ, Варшава, 12-13 травня 2016 р. – К. : НАКККіМ, 2016. – С. – 126- Чернета Т.О. 
 • Чернета Т. Лідія Воріна – фундатор бандурної школи на Дніпропетровщині / Т. Чернета // Видатні постаті науки, культури і освіти : зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф., (30–31 жовтня 2008 р., Київ). – К., 2008. – С. 279–282.
 • Чернета Т. Кобзарсько-бандурне мистецтво у сучасному соціокультурному просторі України / Т. Чернета // Український народний музичний інструментарій: історія, теорія і методи дослідження : зб. мат. Міжнар. наук.-практ. конфер., (21–22 травня 2009 р., Київ). – К., 2009. – С. 102–104.
 • Чернета Т. До проблеми прояву автентичних кобзарських традицій у сучасній музичній практиці / Т. Чернета // Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» : зб. наук. статей. − Переяслав-Хмельницький, 2009. – Вип. 3 (5).– С. 276–277.

Інші видання:

Powered by SobiPro