Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Основні публікації професорсько-викладацького складу кафедри академічного та естрадного вокалу

Тема кафедри: «Методичні основи компетентнісного підходу у вокально-професійній підготовці студентів»

Основні публікації професорсько-викладацького складу кафедри академічного та естрадного вокалу

 

 

Навчальні посібники (з грифом МОН)

 1. 1.Полянський В. А. Доба регтайму : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. А. Полянський, Т. В. Полянський ; Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут мистецтв. – Вінниця : Нова Книга, 2014. –с.

 

Монографії

 1. 1.Каблова Т.Б. «Золотий перетин як композиційний принцип трансмірності в музичній культурі». Монографія. – Київ : НАКККіМ, 2015.

Колективна монографія

 1. 1.Yuliya Merezhko, Oksana Petrykova, Sofia Leontieva. Musical-didactic game as a part of musical education, upbringing and development of modern preschool children // Transformations in Contemporary Society: Social Aspects. Monograph. - Opole, 2017. – P. 121-124.

Наукові статті у міжнародних науково-метричних виданнях

 1. 1.Merezhko Y., Petrykova O. The formation of interest of students to the musical heritage of the Ukrainian compose / Y. Merezhko, O. Petrykova // The Advanced Science Journal. – 2015. – № 3. – С. 50-54.

Публікації у фахових та інших виданнях

1. Мережко Ю.В. Педагогічні умови формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення вокальної спадщини українських композиторів / Ю. В. Мережко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка. – 2013. – № 4. – С. 71-76.

 1. 2.Мережко Ю.В. Інтерактивні методи та прийоми роботи зі старшокласниками на основі вивчення української вокальної музики / Ю. В. Мережко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць. – К. Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С. 107-114.
 2. 3.Мережко Ю.В. Інтерактивні методи та прийоми навчання на позакласних заняттях співом / Ю.В.Мережко // Наук.-публ. журнал : Учитель музичного мистецтва. – № 04. – 2014. – С. 4-11.
 3. 4.Мережко Ю.В. Художньо-виховний потенціал вокальної спадщини західноукраїнських композиторів кінця XIX – початку XX століття / Ю. В. Мережко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць. – Вип. 16 (21). Частина 2. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – С. 234-237.
 4. 5.Мережко Ю.В. Комплексні та інтегровані музичні заняття: у чому відмінність? / Ю.В.Мережко // Музичний керівник : наук.-публ. журнал. – К. : Вид.-во МЦФЕР : Освіта. – № 05. – 2014. – С. 3-8.
 5. 6.Мережко Ю.В. Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до використання інтегрованих типів уроків у професійній діяльності / Ю.В.Мережко // Ars musicae: музично-освітологічний дискурс. – Київ, КУ імені Бориса Грінченка, 2014 р. – № 1. – С. 69-72.
 6. 7./ Ю. В. Мережко // Учитель музичного мистецтва : щомісячний спеціалізований журнал для загальноосвітніх навчальних закладів. - Київ : «МЦФЕР – Україна», 2014. – № 9. - С. 20-27.
 7. 8.Мережко Ю.В. Формування художніх смаків молодших школярів на прикладах національної вокальної спадщини / Ю. В. Мережко //
 8. 9.Мережко Ю.В. Інноваційна діяльність як складова професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва» у музично-освітологічному дискурсі / Ю. В. Мережко // Мущичне мистецтво в освітологічному дискурсі: науковий журнал. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. - №1. – с.76-79.
 9. 10.Лєвіт Д. Філософія організації культурного простору університету / Д. Лєвіт // Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки. – Випуск 74 (№7). – 2013. – С. 335-337.
 10. 11.Лєвіт Д. Денаціоналізація та «мілітаризація» університетів як ознака їх життєдіяльності у тоталітарному суспільстві / Д. Лєвіт // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право. – Вип. 22. – К., 2013. – С. 183-189.
 11. 12.Полянський Т. В. Мюзикл як поліжанровий феномен музичного театру: історія та перспективи / Т. В. Полянський // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. – Вип. 23. – К.: Міленіум, 2013. – С. 122-127.
 12. 13.Полянський Т.Фортепіано у джазі. Виконавські та стильові тенденції в історичній перспективі / Т.Полянський // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім.М.В.Лисенка / Гол. ред. Ігор Пилатюк, ред.-упоряд. Ольга Катрич. – Львів,– Випуск 35 : [Студії музикознавчі]. – C.28–38.
 13. 14.Петрикова О.П. Формування вокально-виконавської компетентності у майбутніх вчителів музичного мистецтва на заняттях з постановки голосу. / О. П. Петрикова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць. – Випуск 18 (23). – К., 2015. – С. 172-175.
 14. 15.Петрикова О. П. Розвиток музично-інтелектуальної сфери студентів у процесі роботи над вокальним репертуаром / О. П. Петрикова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17 (22). Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць. – К., Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014.
 15. 16.Каблова Т.Б.Процеси інтеграції у мистецтві: соціальний аспект. – Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал., № 4 – С. 9-13.
 16. 17.Каблова Т.Б. Народна пісня як інтенціальна складова у творчості М.Лисенка / Т.Б Каблова, В.М. Тетеря // «Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури». –№ 2. – Київ : Міленіум, 2016.– С.51-57.
 17. 18.Каблова Т.Б."Специфіка концепту регіональної хорової культури в соціальному контексті ХХ ст. / Т.Б. Каблова, С.В.Румянцева // «Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури». – № 38, – Київ : Міленіум, 2017 с. 147-152.
 18. 19.Каблова Т.Б. Теорії композиції у музичному мистецтві стан наукової розробки / Т.Б. Каблова// Вісник. – № 1. – Київ : Міленіум, 2017. – c. 117-121.
 19. 20.Чернета Т., Овчарова С. Педагогічно-виконавські особливості академічної школи гри на бандурі Дніпропетровщини // Виконавське музикознавство. Науковий вісник. – Ніжин,– Вип. 24. – С. 17-21.
 20. 21.СвітайлоС.В. Особливості диригентсько-хорової підготовки учителів музики / С.В.Світайло // «Наукові записки». – Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова – Випуск СХХІХ (129), Київ,2016 –189-195.
 21. 22.Чернета Т.О. Эпистолярное и методическое наследие А.Ф.Омельченко / Союз искусства и науки: материалы Международной научной конференции, 14-16апреля 2016г. / Красноярский государственный институт искусств. – Красноярск: КГИИ, 2016. – С.76–79.
 22. 23.Вокально-виконавська культура як складова професійної мистецької компетентності педагога-музиканта Актуальні проблеми теорії, історії і методики музичного мистецтва та освіти: наукова збірка Інституту мистецтв київського університету імені Бориса Грінченка. – Київ, 2013. – С. 15-21.
 23. 24.Макарова Е.В., Яковенко В.Г. «Особливості вокально-фахової підготовки майбутнього вчителя музики в системі компетентнісно-студентоцентриського напряму розвитку освіти». / Е. В. Макарова, В.Г. Яковенко. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія 14. – Теорія і методика мистецької освіти: збірник наукових праць. / НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2015. – Випуск 123. – С. 85-95.
 24. 25.Макарова Е.В. «Компетентністно-методичний аспект вокальної підготовки майбутнього вчителя музики». – «Наукові записки» : НПУ ім. М.Драгоманова,  вип. № 122, 2015. – С.110-116.
 25. 26.Яковенко В.Г. Етнокультурологічний підхід до вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва / В.Г.Яковенко // Київський університет ім..Бориса Грінченка. Науковий журнал «Музичне мистецтво в освіто логічному дискурсі» № 1 Київ – 2016. – С.135–138.
 26. 27.Яковенко В.Г. Інноваційні напрями процесу вокальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва / В.Г.Яковенко // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ ст. / Київський університет ім..Бориса Грінченка. – К., 2016. – С. 613-619.
 27. 28.Яковенко В.Г. Особливості вокально-фахової підготовки майбутнього вчителя музики в системі компетентнісно-студентоцентриського напряму розвитку освіти / В.Г.Яковенко // Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова. Наукові записки. Випуск СХХІІІ (123). – К. – С. 123-133.
 28. 29.ГмирінаС.В. Сценічне перетівлення студента-вокаліста як педагогічна проблема / С.В.Гмиріна // Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. Серія 14 Теорія і методика мистецької освіти. – К., 2013. – С.46-50.
 29. 30.ГмирінаС.В. Історико-теоретичний аналіз особливостей вітчизняної вокальної школи. Становлення вітчизняної вокальної школи (М. Глінка та його послідовники) / С.В.Гмиріна //  Актуальні проблеми теорії, історії і методики музичного мистецтва та освіти: наукова збірка Інституту мистецтв київського університету імені Бориса Грінченка. – Київ, 2013. – С.40–45.