Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Наукова робота

Наукова тема кафедри академічного та естрадного вокалу: «Методичні основи компетентнісного підходу у вокально-професійній підготовці студентів»

В рамках зазначеної теми досліджуються такі напрями:

 • «Професійна підготовка майбутніх артистів-вокалістів у ВЗО на основі міждисциплінарної інтеграції» (к. пед. н. Мережко Ю.В.); 
 • «Теоретичні та практичні засади диригентської підготовки майбутніх керівників вокальних ансамблів» (канд. мист., доц. Кириленко Я.О.);
 • «Естетичне виховання як актуальний напрям підготовки сучасного фахівця» (к. пед. н., доц. Сбітнєва О.Ф.);
 • «Формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі диригентсько-хорової підготовки»» (к. пед. н., ст. викл. Світайло С.В.);
 • «Методичні основи компетентнісного підходу у вокально-професійній підготовці студентів»» (к. мист., доц. Чернета Т.О.);
 • «Сучасне хорове мистецтво: теоретичне осмислення і виконавські підходи» (к. мист., доц. Заверуха О.Л.);
 • «Університетська автономія як соціокультурна концепція» (к. філ. н., доц. Лєвіт Д. А.); 
 • «Добір педагогічного вокального репертуару як засіб формування фахової компетентності майбутнього викладача вокалу» (Засл. діяч мист. Укр., доц. Петрикова О.П.);
 • «Діяльність Зої Гайдай у культурно-мистецькому просторі України 20-60- х років XX ст.» (ст. викл. Кацалап О.В.);
 • «Методика формування вокально-сценічної компетентності майбутніх солістів-вокалістів у процесі фахової підготовки» (ст. викл. Гмиріна С.В.);
 • «Розвиток вокально-ансамблевого виконавства в культурно-мистецькому просторі України другої половини XIX-початку XX століття» (ст. викл. Ланіна Т.О.);
 • «Виконавський образ естрадного співака в музично-телевізійних проєктах України кінця XX – початку XXI століття» (викл. Локтіонова- Ойцюсь О. О.).

Керівник наукової теми кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу Мережко Юлія Валеріївна

Наукова діяльність кафедри співвідноситься з науковими темами Інституту мистецтв: «Мистецькі практики України в європейському просторі» (Реєстраційний номер: 0116U003293, Керівник: Школьна Ольга Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор), «Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті» (Реєстраційний номер: 0116U003993 Керівник: Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор).

Наукові дослідження на кафедрі академічного та естрадного вокалу  - відповідно до науково-дослідної теми «Методичні основи компетентнісного підходу у вокально-професійній підготовці студентів» (керівник – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри академічного та естрадного вокалу Мережко Юлія Валеріївна).

 

Наукова діяльність  кафедри співвідноситься з науковими темами Інституту мистецтв: «Мистецькі практики України в європейському просторі» (Реєстраційний номер: 0116U003293, Керівник: Школьна Ольга Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор),  «Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті» (Реєстраційний номер: 0116U003993 Керівник: Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор). 

 

Основними напрямками наукового пошуку кафедри академічного та естрадного вокалу є

 • Мистецька освіта (виконавці: к. пед. н., Мережко Ю.В., к. пед. н. Світайло С.В., доц.  Петрикова О.П., ст. викл. Гмиріна С.В., Румянцева С.В., Киченко Т.О., ст. викл. Леонтієва С.Л.); 
 • Мистецтвознавство (проф. Тетеря В.М., к. мист. Заверуха О.Л., Кириленко Я.О., Чернета Т.О., ст. викл. Кацалап О.В., Ланіна Т.О., Миронюк Т.В., викл. Локтіонова-Ойцюсь О. О.).

 

Результати науково-дослідної роботи на теоретичному рівні в межах першого напряму:

 • Досліджено концептуальні засади професійної та фахової підготовки артиста-вокаліста у вищій школі.
 • Охарактеризовано історико-генетичний аспект проблеми естетичного розвитку особистості засобами музичного мистецтва.
 • Обґрунтовано специфіку фахової компетентності майбутніх керівників вокальних ансамблів у процесі диригентської підготовки.
 • Обґрунтовано особливості формування фахової компетентності майбутнього викладача вокалу засобами мультимедійних технологій» у колективній монографії «Vector of modern pedagogical and psychological science in Ukraine and EU countries» (Влоцлавек, Польша).
 • Розроблено методичні рекомендації з методики організації самостійної підготовки студентів-вокалістів до постановки естрадних номерів.
 • Створення ЕНК «Методика роботи з вокальним ансамблем» «Методика викладання сольного співу», «Ансамблевий клас».
 • Підготовка навчально-методичних посібників: «Теоретичні та практичні засади диригентської підготовки», «Камерні вокальні твори українських композиторів кінцяXIX - середини XXI століття (навчально-методичний посібник з сольного співу)».
 • Розроблено анкету для вивчення проблеми професійного навчання студентів вищої школи засобами ЕНК з дисциплін вокально-виконавського циклу.

Результати науково-дослідної роботи на теоретичному рівні в межах другого напряму:

 • Підготовка індивідуального гранту «Музика як спадщина: від традиції до продукту» програми «Стипендії» Українського культурного фонду в онлайн форматі Літнього Університету Центрально-Європейського університету (Будапешт, Угорщина).
 • Вивчення творчої вокальної спадщини українських композиторів кінця XIX-початку XX століття.
 • Аналіз творчості Зої Гайдай, Лева Колодуба, Мстислава Юрченко, Петра Лахтюка, Василя Куфлюка, Павла Муравського, Роджера Макмерріна та ін. у європейському культурно-мистецькому просторі.
 • Теоретичне обґрунтування тем професорсько-викладацьких складом кафедри у наукових публікаціях (статтях у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science, фахових виданнях тощо).

Результати науково-дослідної роботи на практичному рівні в межах першого напряму:

 • Проведено педагогічний (констатувальний) експеримент для вивчення проблеми професійного навчання студентів вищої школи засобами ЕНК з дисциплін вокально-виконавського циклу.
 • Запропоновано інноваційні підходи до професійної та фахової підготовки майбутніх артистів-вокалістів, артистів і керівників вокальних ансамблів.
 • Впроваджено авторські методики викладачів кафедри в освітній процес підготовки студентів спеціальності «Музичне мистецтво», освітньо-професійної програми 025.00.02 «Сольний спів», першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів навчання.
 • Висвітлення результатів дослідно-експериментальної роботи з тем дослідження у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science (зав. каф., канд. пед. наук, Мережко Ю.В.; доц. Лєвіта Л.А., Петрикової О.П., Сбітнєвої О.Ф., ст. викл. Гмиріної С.В., Касянчук М.С., викл. Савченко Ю.О.).

Результати науково-дослідної роботи на практичному рівні в межах другого напряму:

 • Оприлюднення результатів досліджень професорсько-викладацького складу кафедри на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.
 • Реалізація індивідуального гранту «Музика як спадщина: від традиції до продукту» доц. кафедри, канд. мистецтв., Чернетою Т.О. в рамках програми «Стипендії» від Українського культурного фонду в Літньому Центрально-Європейському університеті (Будапешт, Угорщина).

Наукові розробки кафедри використовуються для підготовки навчально-методичної літератури за фахом, методичних рекомендацій для проведення самостійної роботи студентів, організації і проведення педагогічного моніторингу отриманих знань студентами.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює рецензування рукописів науково-практичних, навчально-методичних посібників, підручників, наукових статей, підготовку відгуків на автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів докторів і кандидатів наук, опонування дисертаційних досліджень.

 

На кафедрі організована творчо-дослідна робота зі студентами: здійснюється індивідуальна творчо-дослідна та науково-дослідна діяльність студентів; підготовка доповідей та повідомлень на конференціях, семінарах, круглих столах. На кафедрі діє творчо-дослідна лабораторія «Bel canto».