Ви тут: Головна Інформація Студентам Наука НТ Інституту мистецтв Положення про НТ ІМ

Положення про НТ ІМ

 

Положення

про Наукове товариство студентів і молодих учених

Київського університету імені Бориса Грінченка Інституту мистецтв

        1. Загальні положення

        1.1. Це положення регламентує порядок створення та функціонування

Наукового товариства студентів і молодих учених (далі – Наукове

товариство) Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса

Грінченка (далі – Інститут, Університет).

       1.2. Діяльність Наукового товариства Інституту здійснюється

відповідно до Конституції України, Законів України „Про освіту”, „Про вищу

освіту”, „Про наукову та науково-технічну діяльність”, іншого законодавства

України, Статуту Університету та Положення про Наукове товариство

студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Київського університету

      1.3. Наукове товариство сприяє розвитку науки та виникненню

інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі Інституту мистецтв,

підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

      1.4. У роботі Наукового товариства беруть участь студенти, науково-

педагогічні, наукові та педагогічні працівники віком до 40 років.

      1.5. Наукове товариство діє на принципах:

 свободи наукової творчості та конкурентності;

 добровільності, колегіальності, відкритості;

 органічного поєднання навчання та науково-дослідної роботи;

 рівноправності членів Наукового товариства, гласності в роботі;

 накопичення та примноження наукового потенціалу та підготовки

майбутніх науково-педагогічних кадрів.

    1.6. Наукове товариство діє самостійно, а також у співпраці з

керівництвом та органами студентського самоврядування.

2. Мета діяльності та завдання Наукового товариства

   2.1. Метою діяльності Наукового товариства є: створення умов для

розкриття наукового та творчого потенціалу студентів і працівників

Інституту; розвиток у них наукового мислення та навичок дослідницької

роботи; популяризація різних галузей науки; розвиток інноваційної

діяльності; організаційна допомога керівництву Інституту та Університету в

оптимізації освітньої діяльності та наукової роботи, які відповідають місії та

Корпоративному стандарту наукової діяльності Університету.

    2.2. Основними завданнями Наукового товариства є:

 залучення студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених до

 підвищення якості науково-дослідної роботи студентів, аспірантів,

докторантів, молодих учених Університету з метою набуття ними

практичного досвіду роботи з фахового спрямування;

 допомога студентам в освоєнні та поглибленому вивченні

 оволодіння сучасними методиками та навичками проведення

самостійних наукових досліджень;

 сприяння вирішенню конкретних практичних проблем суб'єктів

господарювання шляхом залучення творчого потенціалу студентів,

аспірантів, докторантів і молодих учених;

 пошук і підтримка талановитих дослідників, надання їм всебічної

 узагальнення та поширення позитивного досвіду наукової роботи

студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Університету;

 створення сприятливих умов для участі студентів, аспірантів,

докторантів і молодих учених у заходах наукової конкуренції;

 виконання інших завдань, які відповідають меті Наукового

товариства та цьому Положенню.

    2.3. Відповідно до своєї мети діяльності та завдань Наукове товариство:

 приймає протокольні рішення, що регулюють питання поточного

функціонування Наукового товариства;

 проводить організаційні, наукові та освітні заходи;

 популяризує наукову діяльність серед молоді, сприяє залученню

студентів і працівників Університету до наукової роботи та інноваційної

 представляє інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих

учених перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань

наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;

 обирає виборних представників з числа аспірантів, докторантів до

 сприяє підвищенню якості наукових досліджень, обміну

інформацією між молодими вченими, розвитку міжвузівського та

 підтримує наукові проекти, спрямовані на дослідження проблем

розвитку Інституту та Університету, а також міста Києва;

3. Організаційна структура Наукового товариства 

     3.1. На рівні Інституту діють такі органи Наукового товариства:

 Конференція Наукового товариства Інституту;

 Рада Наукового товариства Інституту, що складається з сектору

роботи зі студентами та сектору роботи з молодими вченими, аспірантами,

    3.2. На засіданнях Ради Наукового товариства можуть бути присутні

куратори наукових спеціальностей, керівники студентських наукових студій,

представники керівництва Інституту з правом дорадчого голосу.

   3.3. Положення про Наукове товариство схвалюється Конференцією

4. Членство в Науковому товаристві

   4.1. Членство в Науковому товаристві є вільним і здійснюється на

   4.2. Членами Наукового товариства можуть стати особи, які навчаються

або працюють в Університеті, активно займаються науковою діяльністю та

виявили бажання працювати в Науковому товаристві.

   4.3. Рішення про прийняття в члени Наукового товариства ухвалюється

Радою Наукового товариства на підставі заяви на ім'я Голови Наукового

   4.4. У Науковому товаристві відсутня система членських внесків чи

   4.5. Припинення членства у Науковому товаристві здійснюється за

особистою заявою на ім'я Голови Наукового товариства.

   4.6. Член Наукового товариства, який не виконує покладених на нього

обов'язків, визначених цим Положенням, або перестав відповідати вимогам,

зазначеним в пункті 1.4. цього Положення, може бути позбавлений членства

за рішенням Ради Наукового товариства за наявності 2/3 голосів від

   4.7. У разі припинення особою навчання або роботи в Університеті

його членство в Науковому товаристві автоматично припиняється.

   4.8. Члени Наукового товариства зберігають свої повноваження під час

академічної відпустки, після отримання диплома бакалавра за умови

продовження навчання з нового навчального року в Університеті за освітньо-

професійними, освітньо-науковими, науковими рівнями.

   4.9. Члени Наукового товариства Університету мають право:

 обирати та бути обраними у керівні органи Наукового товариства;

 брати участь в обговоренні питань, пов'язаних з організаційною

діяльністю Наукового товариства та вносити пропозиції щодо вирішення цих

 виступати з доповідями на конференціях, круглих столах та інших

заходах, що проводить Наукове товариство;

 бути рекомендованими Науковим товариством для нагородження

преміями, стипендіями, подяками та іншими видами відзнак і нагород,

відповідно до чинного законодавства та Статуту Університету;

 отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку

 вимагати від керівних органів Наукового товариства виконання

своїх обов'язків, визначених цим Положенням.

   4.10. Члени Наукового товариства зобов’язані:

 дотримуватися Положення про Наукове товариство;

 сумлінно та своєчасно виконувати покладені Науковим

 виконувати рішення керівних органів Наукового товариства;

 активно брати участь у науковій роботі, виступати з доповідями на

заходах, організованих Науковим товариством;

 надавати керівним органам Наукового товариства інформацію,

необхідну для вирішення питань, пов'язаних з його діяльністю;

 пропагувати діяльність Наукового товариства, сприяти підвищенню

престижу та авторитету Наукового товариства Інституту та Університету

   4.12. Члени Наукового товариства виконують й інші обов'язки, які не

суперечать законодавству України, Статуту Університету, цьому Положенню

та закріплені у рішеннях Конференції Наукового товариства.

  5. Конференція Наукового товариства

   5.1. Конференція Наукового товариства (далі – Конференція) є вищим

представницьким органом Наукового товариства, що в межах своєї

компетенції має право на визначення загальних засад функціонування

органів Наукового товариства та контроль за діяльністю Ради Наукового

  5.2. Право голосу на Конференції мають усі члени Наукового

товариства. Кожен член Наукового товариства має один голос.

  5.3. Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні

більше половини членів Наукового товариства.

  5.4. Члени Наукового товариства на Конференції голосують особисто.

Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів. У випадку

рівного розподілу голосів, голос Голови Наукового товариства є

5.5. До компетенції Конференції належить вирішення будь яких питань

діяльності Наукового товариства. 

  5.6. До виключної компетенції Конференції Наукового товариства

 внесення змін і доповнень до Положення про Наукове товариство;

 визначення основних напрямків діяльності Наукового товариства;

 обрання Голови Наукового товариства;

 дострокове припинення повноважень Голови Наукового товариства;

 призначення за поданням Голови Наукового товариства Заступника

Голови та припинення їх повноваження;

 призначення членів Ради та інших органів;

 дострокове припинення повноваження членів Ради та інших органів

 обрання секретаря Наукового товариства та припинення його

 затвердження, за поданням Голови Наукового товариства, щорічного

плану діяльності Наукового товариства, внесення змін і доповнень у нього;

 заслуховування щорічного звіту Голови Наукового товариства про

діяльність Наукового товариства та його Ради.

  5.10. Конференція Наукового товариства Університету може збиратись

у черговому або позачерговому порядку. Про час і місце проведення

Конференції її члени повідомляються не пізніше ніж за тиждень до її

  5.11. Чергова конференція Наукового товариства скликається Головою

Наукового товариства щомісячно протягом навчального року.

  5.12. Головує на Конференції Голова Наукового товариства або в разі

його відсутності Заступник Голови.

  5.13. Секретар Наукового товариства веде протокол Конференції.

Протокол Конференції підписується головою та секретарем Наукового

  5.14. Рішення Конференції Наукового товариства обов’язкові до

6. Рада Наукового товариства

   6.1. Рада є постійно діючим колегіальним виконавчим органом, який

виконує координаційні функції та керує поточною роботою Наукового

товариства в період між скликаннями Конференції. Членами Ради повинні

бути члени Наукового товариства.

  6.2. Членами Ради за посадою є Голова, який виконує обов’язки

керівника сектору роботи з молодими вченими, аспірантами, докторантами

Ради, Заступник Голови, який виконує обов’язки керівника студентського

сектору Ради, секретар Наукового товариства.

  6.3. Структура, порядок функціонування Ради, розподіл обов'язків між

його членами та порядок проведення засідань Ради визначаються

Конференцією Наукового товариства.

  6.4. Рішення Ради обов’язкові до виконання всіма членами Наукового

  6.5. Сектор роботи зі студентами Ради наукового товариства здійснює

 організація та проведення заходів наукової конкуренції,

передбачених планом роботи Наукового товариства;

 сприяння комплексній розробці наукових тем із провідної

 співпраця зі старостами груп;

 висування кандидатур з метою відрядження для участі в

 налагодження співробітництва з громадськими об’єднаннями,

установами, підприємствами, зарубіжними установами та організаціями для

виконання завдань Наукового товариства згідно з цим Положенням;

 налагодження взаємодії зі структурами студентського

 обговорення спільно з органами студентського самоврядування

Інституту кандидатур на рекомендацію до присвоєння премій, іменних

стипендій та ін. та за погодженням з директоратом подання на розгляд

 розгляд питань, що виносяться на обговорення членами Наукового

 рекомендація членів Наукового товариства до навчання в

 висвітлення роботи Наукового товариства в засобах масової

інформації (сторінка Інституту на сайті Університету, сторінка Інституту в

 висування питань, що стосуються роботи Наукового товариства,

студентської наукової роботи на розгляд директорату, Вченої ради

 підтримка зв’язків з випускниками – членами Наукового

 підтримка зв’язків з науковими товариствами вищих навчальних

закладів України та інших країн.

  6.7. Сектор роботи з молодими вченими, аспірантами, докторантами

Ради наукового товариства здійснює діяльність за напрямами:

 надання допомоги студентам, аспірантам, докторантам, молодим

ученим Університету в створенні сприятливих умов для професійної

 сприяння встановленню більш тісних зв’язків між старшим і

молодим поколінням учених, забезпечуючи тим самим спадкоємність у

 пошук і підтримка талановитих дослідників серед студентів,

аспірантів, докторантів, молодих учених, надання їм усебічної допомоги;

 проведення роботи з інформування молодих учених Університету

про наукові дослідження та заходи, що проводяться українськими і

 участь у грантових програмах;

 співпраця з установами, організаціями та підприємствами, що

пов’язані з діяльністю Наукового товариства;

 поповнення банку даних про молодих учених Інституту з

інформацією про їхні біографічні дані, наукові, навчальні та педагогічні

7. Співпраця Наукового товариства з керівництвом Інституту

   7.1. Координацію наукової та організаційної роботи Наукового

товариства Інституту здійснює заступник директора з наукової роботи.

  7.2. Заступник директора з наукової роботи має право:

 отримувати інформацію про діяльність Наукового товариства

(плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність

 брати участь із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи

  7.3. Керівництво Інституту:

 сприяє діяльності Наукового товариства;

 створює умови, необхідні для ефективної діяльності Наукового

 надає, за можливістю, інформаційну, правову, фінансову,

матеріальну та інші види підтримки діяльності Наукового товариства.

  7.4. Забороняється втручання керівництва у внутрішню діяльність

Наукового товариства, зокрема у формування органів Наукового товариства,

обрання посадових осіб, у процес прийняття ними рішень крім випадків,

коли діяльність Наукового товариства суперечить законодавству, статуту чи

завдає шкоди інтересам Університету.

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Інформація Студентам Наука НТ Інституту мистецтв Положення про НТ ІМ